Metoder

Entreprenörskap

Entreprenörskap är en bärande del i HEAL-konceptet och innebär att stärka människor i egenföretagande och ge förutsättningar till självförsörjning. Det gör vi genom att tillföra ett entreprenörskapstänkande och ge grundläggande kunskaper i affärsteknik, marknadsföring och ekonomi. Vi erbjuder mentorskap, underlättar tillgång till relevant finansiering, skapar nätverk och jobbar med företagarcentrum där entreprenörer kan få tillgång till kontorsplats och gemensamma fortbildningar.

Utbildning och träning i entreprenörskap anpassas efter ett lands eller områdes kontextuella förutsättningar. Några grundläggande komponenter utgör dock grunden:

Steg 1. Undervisning i klassrum enligt följande moduler:

> Entreprenörskap som koncept
> Kreativitet och idéutveckling
> Marknadsföring och försäljning
> Utveckling av affärsplan

> Grundläggande bokföring
> Kapitalförvaltning
> Lån och finansiering
> Juridiska aspekter
> Samhällsförändring genom företagande
> Företagsbesök

Steg 2. Medlemskap i affärsnätverk (Business club)

Tidigare elever uppmuntras att bilda affärsnätverk som blir forum för idé- och erfarenhetsutbyte. Här får deltagarna möjlighet att förbättra sina affärsidéer genom att få respons och kritik från andra. Genom nätverken får deltagarna också värdefulla kontakter med andra entreprenörer på marknaden.

Steg 3. Tillgång till mentor samt tjänster inom affärsutveckling

Efter uppstart av eget företag erbjuds tillgång till mentor i affärsnätverk som relaterar till den egna verksamheten. Vidare erbjuds stöd i frågor kring affärsutveckling.

Steg 4. Mentorsutnämning

Tidigare elever på entreprenörsutbildningen som lyckas driva lönsamma verksamheter kan genomgå Devents mentorsutbildning och bli mentorer. Oftast blir man mentor inom en annan bransch än den egna.


Samhällsutveckling

Genom att se till hela människan när vi utbildar entreprenörer skapar vi varaktig förändring – inte bara för individer, men också för familjer och i förlängningen hela samhällen. För att ge förbättrad livskvalitet på lång sikt arbetar vi med ett holistiskt begrepp som kallas HEAL. Det handlar om att ge upplysning om hälsofrågor, mentorskap inom utbildning och karriär samtidigt som vi arbetar mot korruption. Så bidrar vi till ekonomisk tillväxt för fler.

Health

Vi jobbar med att upplysa och undervisa om ansvaret för den personliga hälsan.
En viktig del är att förebygga spridning av HIV/AIDS, STI (eng. sexually transmitted infection) och sjukdomar relaterade till WASH (water, sanitation and hygiene).

Economic Empowerment

Devent stimulerar ekonomisk tillväxt och hållbarhet, bland annat genom entreprenörsutbildning enligt beskrivning ovan.

Academic Excellence

Genom att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv verkar Devent för kvalitetsökning inom utbildningssektorn.
Devent arbetar också för att skapa förutsättningar för fler att genomföra högre studier.

Leadership and Governance

Devent verkar för att öka demokratiskt deltagande samt förbättra ledarskap och styrning genom att främja strategisk planering och ekonomisk uppföljning inom offentlig förvaltning. På så sätt motverkar vi korruption och ineffektivitet.

Devent arbetar också med att presentera modeller för rekrytering och utbildning av kompetenta ledare på olika nivåer i samhälle och näringsliv.