Stadgar

§ 1 Namn

Denna stiftelses namn är ”Skandinaviska Barnmissionen”.

§ 2 Ändamål

Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i u-länderna, samt evangelisera i dessa länder, vissa öst-stater och de nordiska länderna.

Hjälpverksamheten skall präglas av kontinuitet och kan exempelvis utgöras av medverkan till byggande och drift av barnhem, dagbarnhem, kliniker och skolor samt ge stöd till sjukvårdsinrättningar m m. Verksamheten skall dock företrädesvis innefatta ansvar för barns, lärares och evangelisters uppehälle. Punktinsatser i katastroffall för familjerna till barn som åtnjuter vår missions omsorg kan även förekomma.

§ 3 Medel till verksamheten

Stiftelsens verksamhet skall bedrivas genom gåvor och bidrag från allmänheten, på frivillig väg insamlade medel samt fadderverksamhet.

§ 4 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse bestående av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

§ 5 Styrelsens konstitution

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande samt (om nödvändigt utom styrelsen) sekreterare och kassör. Dessa utses varje gång för en period av (1) år.
Styrelsen utser själv nya ledamöter.

§ 6 Stiftelsens säte

Stiftelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 7 Firmatecknare

Beslut om firmatecknare skall fastställas på årsmötet enligt § 14 och gälla för perioden intill nästkommande möte.

§ 8 Sammanträden

Styrelsen sammanträder normalt fyra (4) gånger per år på ordförandes kallelse.
Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen inom trettio (30) dagar då revisor eller två (2) ledamöter anmäler önskemål härom.
Styrelsen är beslutsför när minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna är närvarande.

§ 9 Revision

För granskning av stiftelsens räkenskaper och förvaltning anlitas en auktoriserad revisor.
Det åligger styrelsen att tillse att stiftelsens räkenskaper förs på ett överskådligt sätt och enligt gällande praxis.

§ 10 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

§ 11 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Före den första (1) maj varje år skall berättelse över verksamhet och styrelsens förvaltning tillsammans med räkenskaper för avsedd tid överlämnas till revisorn. Dess skall senast sista maj avge revisionsberättelse.

§ 12 Budget

Detaljerad budget för ett (1) år upprättas till och behandlas vid styrelsesammanträde under perioden oktober-december.

§ 13 Årligt möte

Årligt möte skall hållas en gång per år före juni månads utgång. Kallelse med föredragningslista samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall ske genom brev avsända senast tre (3) veckor före årligt mötet.

§ 14 Obligatoriska frågor

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Mötets stadgeenliga utlysande.
3. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
4. Val av styrelseledamöter, revisor samt (om nödvändigt utanför styrelsen) sekreterare och kassör.
5. Genomgång av bokslut för föregående räkenskapsår.
6. Uppläsning av revisionsberättelsen.
7. Beslut om tillgängliga medels förvaltning.
8. Firmatecknare för perioden intill nästkommande ordinarie årsmöte.
9. Övriga ärenden som inlämnats till styrelsen av revisor eller styrelseledamot

§ 15 Stadgeändring

Bestämmelserna i § 4 – 14 enligt ovan kan ändras genom beslut på två på varandra följande styrelsesammanträden.

§ 16 Stiftelsen upplöses

Om stiftelsen upplöses skall alla dess tillgångar, med avdrag för löner och sociala kostnader och andra vid tillfället upplupna kostnader, användas för ändamål enligt § 2 i stadgarna.