Entreprenörskap

Tillsammans med samarbetspartners arbetar Devent med entreprenörskapsutveckling genom att:

  • Tillföra entreprenörstänkande samt tekniskt, kommersiellt och ekonomisk kunnande.
  • Ge affärsinriktat mentorskap
  • Bidra och underlätta tillgång till relevant finansiering
  • Bidra till och främja skapandet av affärs-kontakter/-nätverk
  • Skapa regionala företagarcentrum

Utbildning och träning i entreprenörskap anpassas efter ett lands eller områdes kontextuella förutsättningar. Några grundläggande komponenter utgör dock grunden:

Steg 1. Undervisning i klassrum enligt följande moduler:

1. Entreprenörskap som koncept

2. Kreativitet och idéutveckling

3. Marknadsföring och försäljning

4. Utveckling av affärsplan

5. Grundläggande bokföring

6. Kapitalförvaltning

7. Lån och finansiering

8. Juridiska aspekter

9. Samhällsförändring genom företagande

10. Företagsbesök

Steg 2. Medlemskap i affärsnätverk (Business club)
Presentation av affärsidé. Certifiering som entreprenör. Ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte.

Steg 3. Tillgång till mentor samt tjänster inom affärsutveckling

Efter uppstart av eget företag erbjuds tillgång till mentor i affärsnätverk som relaterar till den egna verksamheten. Vidare erbjuds stöd i frågor kring affärsutveckling.

Steg 4. Mentorsutnämning

Baserat på den egna verksamhetens utveckling avseende hållbarhet, etik, ekonomisk utveckling etc kan utnämning ske till mentor där man förutsätts kunna fungera som utbildare enligt steg 1. Detta prövas individuellt.